Swiss watch stores in Lithuania | Sveicarija.eu

Laikrodžiai

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
        1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Ogmios Astra Laikrodžiai elektroninės parduotuvės (toliau – www.sveicarija.eu ) ir www.sveicarija.eu kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
        1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
        1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.sveicarija.eu juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
        1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Pagrindinės sąvokos
         2.1  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
         2.2 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
         2.3 Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
         2.4 Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
        2.5 Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
        2.6 Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
        2.7 Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

3.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
        3.1 www.sveicarija.eu vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
              3.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
              3.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
              3.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
              3.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
              3.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
              3.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
        3.2  www.sveicarija.eu  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
              3.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
              3.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
              3.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
              3.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
        4.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
              4.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3.2 tikslams pasiekti.
              4.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Registracijos pateikimo taisyklės
        5.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

6. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
        6.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai
adresu info@sveicarija.eu  arba telefonu +370 52 700 430

7. Slapukai (angl. cookies)
        7.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Reziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

8. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
        8.1 www.sveicarija.eu  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@sveicarija.eu